Dlaczego warto przemyśleć inwestowanie w surowce

17.02.2021

aluxum / Getty Images

Globalne towary kuszą czasami inwestorów spektakularnymi wynikami, a fundusze typu ETF ułatwiły inwestowanie w nie łatwiej niż kiedykolwiek. Pomimo tych okresów lepszych wyników, ta klasa aktywów jest kiepską inwestycją dla większości inwestorów, a nawet wielu profesjonalnych inwestorów krótkoterminowych, którzy opuszczają biznes.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych powodów, dla których inwestorzy powinni przemyśleć inwestowanie w surowce, a następnie przyjrzyjmy się, kiedy może to mieć sens.

Nie otrzymujesz odsetek ani dywidend

Wiele akcji daje dywidendy, a większość obligacji jest oprocentowana, ale towary z natury nie generują żadnych odsetek ani dywidend. Wartość towarów zależy wyłącznie od światowej produkcji, popytu komercyjnego i spekulacji, podczas gdy akcje reprezentują własność firmy, której wartość zwykle rośnie w czasie. Na przykład ceny złota mają roczne realne stopy zwrotu skorygowane o inflację na poziomie zaledwie 0,6% w porównaniu z 6,7% w przypadku akcji.

Towary są trudniejsze do zrozumienia

Większość inwestorów wie, jak działa giełda, ale inwestowanie w towary jest znacznie bardziej skomplikowane. Handel towarami odbywa się głównie za pomocą instrumentów pochodnych zwanych kontraktami futures, w ramach których sprzedawca zgadza się dostarczyć towar kupującemu w określonym czasie i po określonej cenie w przyszłości w zamian za premię. W rezultacie obecna cena towaru ma niewiele wspólnego z tym, co inwestorzy zrobią na towarowym kontrakcie futures.

Musisz zapłacić za przechowywanie, ubezpieczenie i inne opłaty

Towary to przedmioty fizyczne, które muszą być transportowane, przechowywane, zarządzane i ubezpieczone od utraty. Na przykład złoto kruszcowe musi być przechowywane w skarbcu i ubezpieczone na wypadek kradzieży, a zbiory muszą być ubezpieczone od utraty w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych lub pożarów. Koszty te nazywane są łącznie kosztem przeniesienia lub obciążeniem nośnym i wywierają presję w dół na długoterminowe całkowite zwroty inwestora.

Towary nie są wielkim zabezpieczeniem w czasie

Wielu inwestorów wykorzystuje towary jako zabezpieczenie w celu zmniejszenia ryzyka portfela, ponieważ mają one niską korelację z innymi klasami aktywów. Problem polega na tym, że wiele indeksów towarowych jest silnie obciążonych garścią towarów, takich jak ropa naftowa. Wiele kryzysów, w przypadku których zwykle osiągają lepsze wyniki na gruncie spekulacyjnym, jest krótkotrwałych. W ostatnim czasie występowała również dodatnia korelacja między akcjami i ropą naftową oraz obligacjami skarbowymi i złotem.

Możesz nie być w stanie sprzedać po dobrej cenie

Wielu towarom brakuje płynności, zwłaszcza gdy są przedmiotem obrotu poza krzywą. Giełdy kontraktów terminowych zajmują się tymi kwestiami poprzez bootstrapowanie wartości kontraktów, po których rynek zamyka się, co powoduje duże wahania cen w wycenach portfeli wycenianych na rynek. Brak płynności lub ryzyko płynności utrudnia kupowanie i sprzedawanie kontraktów po odpowiednich cenach, co może zwiększać ryzyko i potencjalnie zmniejszać zwroty.

Niektóre rynki towarowe są manipulowane

Większość inwestorów jest świadoma istnienia Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej wpływu na ceny ropy naftowej, ale na rynku towarów takich jak potaż i diamenty dominuje wiele innych mniej znanych karteli. Oznacza to, że rynki te mogą nie pozostawać pod całkowitym wpływem podaży i popytu, ale raczej kaprysy małej grupy traderów lub inwestorów, którzy chcą utrzymać ceny na określonym poziomie.

Kiedy towary mają sens

Towary mogą być złą inwestycją dla większości inwestorów, ale są przypadki, w których mają one sens. W szczególności metale szlachetne, takie jak złoto, mogą służyć jako użyteczne zabezpieczenie w krótkim okresie, gdy inwestor obawia się kryzysu. Ceny złota mają ujemną korelację około 0,2 (-0,2) z indeksem S&P 500, co oznacza, że ​​mają tendencję do wzrostu, gdy ceny akcji spadają, co czyni je użytecznym krótkoterminowym zabezpieczeniem przed spadkiem.

W niektórych przypadkach inwestorzy mogą również zidentyfikować możliwości, w których ceny towarów będą zmieniać się w przewidywalnych kierunkach. Dobrym przykładem mogą być rynki ropy naftowej przed spotkaniem OPEC, na którym powszechnie oczekuje się wzrostu lub spadku produkcji. Chociaż ceny mogły już wzrosnąć w oczekiwaniu, zdarzenia te zwykle prowadzą do zmienności, która może być opłacalna dla inwestorów krótkoterminowych lub inwestorów spekulacyjnych.

Wreszcie, towary mogą również służyć jako przydatne zabezpieczenia dla innych inwestycji. Dobrym przykładem jest portfel silnie skoncentrowany na spółkach naftowych. Jeśli inwestor chce zabezpieczyć się przed spadkiem cen ropy naftowej, mógłby skorzystać z kontraktów terminowych w celu wyeliminowania ryzyka związanego z surowcami, a jednocześnie czerpać korzyści z ryzyka i korzyści związanych z firmą.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy